• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com

نکاتی مهم درخصوص بیمه ها

قرارداد با بیمه رفاه شخص بیمه شده رابهمراه دارد که فردمی تواند ازامکانات دریافت شده درزمان معین درمان خودراانجام دهد. این مرکز ضمن قراردادبابیمه های مختلف سعی در تامین نیاز شخص بیمه شده نموده است .ازافراد ذینفع خواهشمنداست که از بیمه خوددرزمان مشخص شده استفاده نموده تادرمان فرد باآرامش وزمان بیشتر انجام پذیرد. هربیمه دارای تعرفه مخصوص به خود می باشد که طبق آن تعرفه فردبیمه شده راپوشش می دهد . قرارداد با بیمه های مختلف قوانین مخصوص به خودرادارند. برخی از آنها دارای فرانشیز می باشند برخی دیگرفاقد فرانشیزمی باشند. اگرهزینه شخص بیمه شده از کارهای قیدشده درطرح درمان بالاتر شود خود فردبایستی هزینه اضافی راآزاد پرداخت نماید. خواهشمنداست درصورت هرگونه سوالی درزمینه بیمه خود با شماره تلفن ۰۷۱۳۶۲۷۴۶۱۴ – ۰۷۱۳۶۲۷۶۶۰۸- ۰۷۱۳۶۲۶۲۸۴۳ تماس بگیرید .
این مجموعه دندانپزشکی با بیمه های زیر قرارداد دارد:
*تمامی بانکها
*کوثر
*صداوسیما
*شهرداری
*پارسیان
*پاسارگادوآسپا
*دانا
*معلم
*نوین
*کمک رسان ایرانsos
*ملت
منتظر اطلاعات تازه درخصوص بیمه ها باشید.