• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com

منشور حقوق بیماران عزیز

گزینه هایی که می تواند برای هربیماربرای انتخاب یک مرکز درمانی ارجحیت داشته باشد بحث اعتماد وتشخیص صحیح پزشک از اصول مهم قبل از هردرمانی می باشد. دندانپزشکی میلاد باسابقه درخشان چندین ساله خوداین اصل رارعایت نموده است .این امربدست نمی آید مگرباحضوردندانپزشکان مجرب درهرشیفت واستفاده ازجراحان عمومی ومتخصصین دربخش های تخصصی که کارخودرانه به عنوان یک حرفه بلکه باعشق وعلاقه بکارخودارائه می نمایند. استفاده از پرسنل مجرب وکارآزموده دربخشهای مختلف دندانپزشکی چه عمومی وتخصصی یکی دیگراز گزینه های حائز اهمیت دربحث درمان می باشد که باید درنظر گرفت . همانطورکه می دانیم خوش برخوردی یکی از مهمترین اصل درجذب مشتری می باشد. خوش برخوردی واحساس مسئولیت یکی از مواردی هست که می توان دراین مجموعه مشاهده نمود. استفاده از وسایل ومواد مناسب برای کار درمان هم یکی دیگرازموارد حائز اهمیت می باشد. مدیریت هرمجموعه نیازمند مهارت وتدابیر خاص می باشد واگربخواهیم مجموعه کاملی راارائه دهیم بایستی تمامی دست اندرکاران چه کادر درمانی چه مراجعه کنندگان دست دردست هم مجموعه رااداره نمایند. از مراجعه کنندگان گرامی هرگونه انتقاد وپیشنهادی را درجهت رشد وپیشرفت درمانگاه پذیراهستیم ومی توانید باشماره تلفن ۰۷۱۳۶۲۷۴۶۱۴ – ۰۷۱۳۶۲۶۲۸۴۳ – ۰۷۱۳۶۲۷۶۶۰۸ تماس حاصل نمایید.