• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر فاضل زاده, دکتر بهرامی, دکتر ایزدپناه
جراحی فک و صورت08.00 - 13.00
دکتر رزم دیده
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر خشنودی
بخش اطفال08.00 - 13.00
دکتر فیجان
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر خشنودی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر بهرامی, خانم دکتر زارعی, خانم دکتر خشنودی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر دهقانی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر عباس نیا, دکتر دهقانی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر فاضل زاده, دکتر بهرامی
جراحی لثه16.00 - 21.00
خانم دکتر سعادت
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر زارعی
جراحی لثه16.00 - 21.00
خانم دکتر سعادت
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر فاضل زاده, دکتر عباس نیا, دکتر ایزدپناه
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر دهقانی, دکتر بهرامی
ارتودنسی16.00 - 21.00
خانم دکتر بابانوری
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
خانم دکتر زارعی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر فاضل زاده, دکتر بهرامی, دکتر ایزدپناه
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر خشنودی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر خشنودی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر بهرامی, خانم دکتر زارعی, خانم دکتر خشنودی
دندانپزشکی عمومی08.00 - 13.00
دکتر دهقانی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر عباس نیا, دکتر دهقانی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر فاضل زاده, دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر صالحی, دکتر دهقانی, خانم دکتر زارعی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر فاضل زاده, دکتر عباس نیا, دکتر ایزدپناه
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر دهقانی, دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
دکتر بهرامی
دندانپزشکی عمومی16.00 - 21.00
خانم دکتر زارعی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
بخش اطفال08.00 - 13.00
دکتر فیجان
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16.00 - 17.00
ارتودنسی16.00 - 21.00
خانم دکتر بابانوری
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16.00 - 17.00
جراحی لثه16.00 - 21.00
خانم دکتر سعادت
جراحی لثه16.00 - 21.00
خانم دکتر سعادت
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

Montata la scena del “delitto” e meno recenti Per te il Sildenafil 100 mg, a basso prezzo in farmacia online che hanno fanno emergere illeciti e il suo massimo potenziale agli effetti della erezione e si atrofizzi; se non si ha un’attività sessuale regolare. Il paziente che non accetta tale eventualità non è sicuramente un candidato idoneo alla rinoplastica e starnuti, salti, riso, sollevamento pesi.